Revize silnoproudých elektroinstalací do 1000V a hromosvodů

Zeptáte-li se proč provádět revize elektrických zařízení, dá odpovědět mnoha různými způsoby.
- Jedním ze způsobu odpovědi na tuto otázku je argumentace postupem pojišťoven při likvidaci pojistných událostí úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revize elektrických zařízení přistupují pojišťovny k výraznému krácení pojistného plnění, nebo jej vůbec nevyplatí. V takových případech hrozí žaloba ze strany poškozených.
- Dalším pádným argumentem jsou platné právní předpisy, které ukládají povinnost udržovat elektrická zařízení a výrobky v bezpečném stavu tak, aby neohrožovaly životy, zdraví a majetek, za což zodpovídá provozovatel.
Toto je předepsáno především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101 odstavec 1.. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb..
- Neméně pádným argumentem pro provádění revizí je zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve kterém jsou v § 20 uvedeny sankce, kterými může být fyzická osoba potrestána, nedodrží-li požadavky na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, a nedodrží-li lhůty na odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení. 
          Povinnost provádět revize technických zařízení je zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Naši dodavatelé

Kv-elektro-1

Ivar-dle-mne