Systémy CCTV z pohledu zákona na ochranu osobních údajů.

     Provozovat kamerový systém se záznamem (a tedy i zpracovávat osobní údaje) je možné na základě několika právních důvodů: 

pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiného subjektu – jedná se o nejčastější důvod provozování kamerového systému se záznamem, typicky z důvodu ochrany majetku. Pokud bude kamerový systém provozován na základě tohoto právního důvodu, je nutné dbát vždy toho, aby nadměrně nezasahoval do práva na soukromí monitorovaných osob [§ 5 odst. 2 písm. e) a § 10 zákona č. 101/2000 sb.].

jestliže je zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce – zejména v rámci plnění úkolů stanovených zákonem (např. zákon č. 273/2008 sb., o Policii Čr, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 553/1991 sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů apod.)

na základě souhlasu subjektů údajů – pouze v omezených případech, kdy je možné vymezit okruh monitorovaných osob – blíže viz např. stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2008 Umístění kamerových systémů v bytových domech a vyjádření a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy, dostupné na webových stránkách Úřadu.

OZNAMOVACÍ POVINNOST

1. Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů, které podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb.

2. K plnění oznamovací/registrační povinnosti je možné využít elektronický formulář oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb. (dále jen „formulář“), který je k dispozici na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz (v rubrice registr), kde jsou k dispozici rovněž podrobnější informace k plnění oznamovací povinnosti.

3. Ve formuláři se v bodě 7 (Popis způsobu zpracování osobních údajů) po zaškrtnutí políčka „kamerovými systémy – zpracovatelem/vlastními zaměstnanci“ objeví doplňující formulář s otázkami zaměřenými přímo na zpracování kamerovými systémy.

4. k formuláři je třeba vložit/přiložit následující přílohy (pokud existují): a) kopii plné moci (nemusí být notářsky ověřená), pokud oznamovatele zastupuje jiný subjekt; b) seznamy míst zpracování, pokud se nevešly do bodu 8 formuláře.

5. Za místa zpracování dle bodu 8 formuláře se považují adresy míst umístění kamer, adresy míst uložení záznamu a adresy míst zpracování záznamu, pokud jsou odlišné od adresy sídla správce/oznamovatele.

6. Úřad pro ochranu osobních údajů má lhůtu 30 dnů na zapsání oznámení o zpracování osobních údajů do registru. okamžikem zápisu do registru vzniká správci oprávnění zahájit zpracování osobních údajů. Úřad doporučuje, aby se žadatel o zápisu v registru přesvědčil na www.uoou.cz/ registr. vyhledávat se zde může dle názvu oznamovatele, IČO a registračního čísla oznamovatele – doporučujeme použít jen jeden z těchto údajů (nejlépe IČO), při použití více identifikátorů se zvyšuje možnost chyby.

7. Osvědčení o zápisu do registru zpracování osobních údajů (registraci) Úřad pro ochranu osobních údajů vydává pouze na žádost správce/oznamovatele.

Existují však případy zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, na které se oznamovací povinnost vztahovat nebude.

Těmi jsou:

1. Provozování kamerového systému se záznamem pro osobní potřebu nastává, jestliže se fyzická osoba/občan rozhodne za účelem ochrany svého majetku monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu, soukromé parkovací místo apod. na takové zpracování se zákon nevztahuje (viz podrobně § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 sb.), a tudíž není třeba podávat oznámení o zpracování osobních údajů. v takových případech je však třeba vyhodnotit, zda kamerový systém nebude provozován v rozporu s jinými právními předpisy: zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů je nutno provádět tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování do soukromí jiných osob (viz podrobně § 12 a 13 zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

2. Provozování kamerového systému se záznamem, jehož využití správci ukládá zvláštní zákon, nebo je ho třeba k uplatnění práv a povinností vyplý- vajících ze zvláštního zákona (viz podrobně § 18 zákona č. 101/2000 sb.). Jako příklad takových zvláštních zákonů lze uvést:

- zákon č. 273/2008 sb., o Policii Čr, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 553/1991 sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpeč- nostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2006 sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 18/1997 sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 109/2002 sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 129/2008 sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 555/1992 sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 17/2012 sb., o celní správě.

3. Provozování kamerového systému v režimu on-line/bez záznamu. Takové provozování kamerového systému není považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., protože postrádá některé jeho charakteristické rysy, jako je shromažďování osobních údajů, ukládání osobních údajů, vyhledávání apod. [§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 sb.]. Nicméně ani v těchto případech není vyloučena aplikace jiných právních předpisů (např. zákoník práce; občanský zákoník). 9 V rámci oznámení o zpracování osobních údajů podle § 16 se neuvádějí ani jednotlivé kamery kamerového systému.

Naši dodavatelé

Kv-elektro-1

Ivar-dle-mne